DVDs

x 50

x 100

x 300

x 600

x 1200

x 3600

DVD-R Bronway 8x logo (estampado)
5,0 4,15 4,10 4,05 4,00 3,95
DVD-R Imation 8x logo (estampado)
5,00
4,25
4,20
4,15
4,10
4,05
DVD-R Imation 8x Printable
5,50
4,60
4,55
4,50
4,45
4,40
DVD-R JVG 8x logo
4,00
3,45
3,40
3,35
3,30
3,25
DVD-R JVG 8x Print
4,50
3,85
3,80
3,75
3,70
3,65
DVD+R TDK 8x logo (estampado)
5,00
4,40
4,35
4,30
4,25
4,20
DVD-R TDK 8x logo (estampado)
5,00
4,40
4,35
4,30
4,25
4,20
DVD-R TDK 8x Printable
5,50
4,75
4,70
4,65
4,60
4,55
DVD-R TEW 8x logo (estampado)
5,00
4,05

4,00

3,95
3,90

3,85

DVD-R TEW 8x Printable
5,50
4,45
4,40
4,35
4,30
4,25
DVD-R verbatim 16x Full Printable importado
6,30
6,20
6,10
6,00
5,90
5,80

 

DVDs DL y RW

x 5

x 10

x 25

x 50

x 100

x 300

DVD+R DL Verbatim 8x Dual Layer (8,5GB) logo (estampado) #97000 ID: MKM003
32
30
28
26
25
24

 

CDs

x 50

x 100

x 300

x 600

x 1200

x 3600

CD-R Imation 52x logo (estampado) new
5,00
4,25
4,20
4,15
4,10
4,05
CD-R TDK 52x logo (estampado)
5,00
4,25
4,20
4,15
4,10
4,05
CD-R TDK Printable 5,50 4,75 4,70 4,65 4,60 4,55

 

Blu-Ray

x 5

x 10

x 25

x 50

x 100

x 300

BD Verbatim 6x logo (estampado) 25GB
22
20
18
16
15,5
15